South Lake HS. vs. St. Clair HS Varsity Girls BB Fri. Jan. 26, 2018